اخبار کشور

به زودی برخواهیم گشت


-----------------------------------------------

به زودی برخواهیم گشت


-----------------------------------------------

به زودی برخواهیم گشت


-----------------------------------------------

به زودی برخواهیم گشت


-----------------------------------------------

به زودی برخواهیم گشت


-----------------------------------------------

به زودی برخواهیم گشت


-----------------------------------------------

به زودی برخواهیم گشت


-----------------------------------------------

کد مطلب: 5799   تاریخ مطلب: 1396/08/19    

نه به جنگ،آری به تدبیر وبصیرت

احمد نفیسی روزنامه نگار وفعال سیاسی هرمزگانی توماس فریدمن که ازکارشناسان برجسته مسائل خاورمیانه واعراب است درمقاله اخیرخوددرنیویورک تایمزبه درستی بخشی ازچهره عربستان امروزی راترسیم کرده است امابسیارزیرکانه وهوشمندانه تمام حقیقت ماجرارابیان نکرده است

نه به جنگ،آری به تدبیر وبصیرت 🖋احمد نفیسی روزنامه نگار وفعال سیاسی هرمزگانی توماس فریدمن که ازکارشناسان برجسته مسائل خاورمیانه واعراب است درمقاله اخیرخوددرنیویورک تایمزبه درستی بخشی ازچهره عربستان امروزی راترسیم کرده است امابسیارزیرکانه وهوشمندانه تمام حقیقت ماجرارابیان نکرده است ومقصراصلی وکارگردان پشت صحنه حوادث رادرپرده سانسورخبری پنهان کرده است ،کسانیکه درآمریکاتصمیم گرفتندتاترامپ رئیس شودمی دانستندکه اقتصادآمریکاتاچه حدضربه پذیرشده است ودررقابت بین المللی ازاهمیت اقتصادی روسیه درتوازن قواکاسته شده است ودرمقابل چین وهندخیزبلندی برداشتندوآمریکاواروپارامی خواهندپشت سربگذارند..آنان تنهاراه مهارابرقدرت های جدیدواحیاء امپراطوری خودرادرراه اندازی جنگ جدیدی درخاورمیانه می دانندتاراه رابرصدورنفت به چین وهندکه مشتری بیش ازنیمی ازنفت خلیج فارس هستندببندندواگرقیمت نفت به بیش از200دلاربرسداقتصادآنان فلج شود،ازطرفی ذخائرارزی کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس درپاسخ به عطش خریداسلحه به حساب جیب برهای واشنگتن نشین برود،دودتیره جنگ، مکه ومدینه ،قم ونجف وکربلا رابرای سالهابپوشاندوصهیونیست هابرمسلمان کشی جشن بگیرند...البته زهی خیال باطل که رهبری انقلاب ازباب توموبینی ومن پیچش مو بیش ازهرشخصیتی نگاه استراتژیک داردوتوطئه هارامی شناسدونسبت به دستهای نامرئی آمریکاهشدارداده است...ومردم نیزدرتازه ترین انتخابات پرشورشیخی راروانه ی پاستورکردندکه به دیپلمات بودن شهره است ،واگرتیترروزنامه ائی قراربودتبدیل به تیرشودخوشبختانه درچله کمان متوقف ماند...نه به جنگ،آری به تدیر وبصیرت

توماس فریدمن که ازکارشناسان برجسته مسائل خاورمیانه واعراب است درمقاله اخیرخوددرنیویورک تایمزبه درستی بخشی ازچهره عربستان امروزی راترسیم کرده است امابسیارزیرکانه وهوشمندانه تمام حقیقت ماجرارابیان نکرده است ومقصراصلی وکارگردان پشت صحنه حوادث رادرپرده سانسورخبری پنهان کرده است ،کسانیکه درآمریکاتصمیم گرفتندتاترامپ رئیس شودمی دانستندکه اقتصادآمریکاتاچه حدضربه پذیرشده است ودررقابت بین المللی ازاهمیت اقتصادی روسیه درتوازن قواکاسته شده است ودرمقابل چین وهندخیزبلندی برداشتندوآمریکاواروپارامی خواهندپشت سربگذارند..آنان تنهاراه مهارابرقدرت های جدیدواحیاء امپراطوری خودرادرراه اندازی جنگ جدیدی درخاورمیانه می دانندتاراه رابرصدورنفت به چین وهندکه مشتری بیش ازنیمی ازنفت خلیج فارس هستندببندندواگرقیمت نفت به بیش از200دلاربرسداقتصادآنان فلج شود،ازطرفی ذخائرارزی کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس درپاسخ به عطش خریداسلحه به حساب جیب برهای واشنگتن نشین برود،دودتیره جنگ، مکه ومدینه ،قم ونجف وکربلا رابرای سالهابپوشاندوصهیونیست هابرمسلمان کشی جشن بگیرند...البته زهی خیال باطل که رهبری انقلاب ازباب توموبینی ومن پیچش مو بیش ازهرشخصیتی نگاه استراتژیک داردوتوطئه هارامی شناسدونسبت به دستهای نامرئی آمریکاهشدارداده است...ومردم نیزدرتازه ترین انتخابات پرشورشیخی راروانه ی پاستورکردندکه به دیپلمات بودن شهره است ،واگرتیترروزنامه ائی قراربودتبدیل به تیرشودخوشبختانه درچله کمان متوقف ماند...نه به جنگ،آری به تدبیروبصیرت....احمدنفیسی..دکتراحمدنفیسی,روزنامه نگار,فعال سیاسی,هرمزگان,بندرعباس,خبرداد,
   تاریخ ارسال مطلب:1396/08/19   کد مطلب: 5799


نظرات کاربران
 نام نویسنده   
 متن ارسالی   
       
دیگر اخبار
به زودی برخواهیم گشت
---------------------------------------------
به زودی برخواهیم گشت
---------------------------------------------
به زودی برخواهیم گشت
---------------------------------------------
به زودی برخواهیم گشت
---------------------------------------------
به زودی برخواهیم گشت
---------------------------------------------
به زودی برخواهیم گشت
---------------------------------------------
به زودی برخواهیم گشت
---------------------------------------------
به زودی برخواهیم گشت
---------------------------------------------
مقالات
كودك بيش فعال را چگونه مهار كنيم؟
-----------------------------------------------
نخاله هادرفضایی سیاسی
-----------------------------------------------
آن هشت سال و این هشت ماه (1)
-----------------------------------------------
داریم همین جور زندگی می‌کنیم. دارند همین جور می‌میرند.
-----------------------------------------------
پایانی بر پایان خوشبینی ها
-----------------------------------------------
نمایندگان، مردم ، مسئولین و قانون
-----------------------------------------------
شهروند کیسـت؟ شهروندی چگونه رفتـاری است؟
-----------------------------------------------